Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rehas.cz (prodávající).

1. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující - spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Tyto podmínky vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.  

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednané zboží prostřednictvím internetového obchodu www.rehas.cz  je považováno za závazné. Odesláním objednávky kupující souhlasí, že se podrobně seznámil s obchodními podmínkami.

2. Podmínkou uzavření elektronické objednávky je následné vyplnění veškerých registračních údajů dle objednávkového formuláře. Místem dodání zboží je adresa, kterou kupující závazně udal v objednávce. Při změně adresy pro dodání zboží je nutné v co nejkratší době informovat prodávajícího o této skutečnosti.

Postup, jak vybrat požadované zboží a jak provést objednávku, najdete na stránce „Jak nakupovat

3. Vyplněním objednávkového formuláře v rámci internetového obchodu www.rehas.cz dává kupující prodávajícímu plný souhlas se shromažďováním a archivováním osobních dat (viz. ochrana osobních údajů) o kupujícím a jeho nákupech v průběhu jeho nákupních aktivit.

4. Prodávající se tímto zavazuje, že veškerá osobní data poskytnutá jakoukoliv formou prostřednictvím www.rehas.cz jsou důvěrná a nebudou předána žádnému jinému subjektu. Slouží pouze k samotné komunikaci mezi zákazníkem a prodávajícím.

5. Vlastnické právo k danému zboží nabývá platnost ve chvíli, kdy kupující zaplatí dané zboží (dle sazebníku cen) a převezme jej do osobního vlastnictví.

Cena, platební a dodací podmínky

1. Cena zboží je uvedena vždy u daného zboží a je uvedena včetně DPH.

2. Kupní cenu hradí kupující buď při převzetí zboží, tj. dobírkou anebo převodem z účtu. Ke kupní ceně prodávající dále účtuje poštovné a balné ve výši 150,- Kč nebo 70,- Kč dle zvolení druhu platby v objednávce.

3. Veškeré objednané zboží spolu s daňovým dokladem je předáno České poště, s. p. nebo smluvnímu přepravci TNT Expres,s.r.o. Dodací doba činí 5-14 pracovních dnů, ale může se protáhnout z důvodů neskladových položek, nejpozději však na 20 kalendářních dnů.

4. V případě, že objednávka obsahuje produkty s rozlišnou dodací lhůtou, je zboží odesláno, až když je objednávka zcela kompletní. Samozřejmě lze objednávku dle domluvy rozdělit, za předpokladu akceptování naúčtování poštovného. Pokud je objednávka kompletní bude kupující informován o expedici operátorkou, nebo prostřednictvím e-mailu, popř. SMS. 

5. Zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání. 

6. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího. 

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona 24 měsíců. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašle kupující výrobek spolu s fakturou, prokazující zakoupení zboží v internetovém obchodu www.rehas.cz. Zároveň  uvede popis vad. 

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, tj. den, kdy nám bude doručena. 

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávným používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou a způsob používání a ošetřování je uveden v přiloženém záručním listu.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud kupující obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel výrobek vadný, zašle jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s fakturou. Prodávající bezplatně zašle výrobek správný (resp. bez vady). 

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu prodejce.

Vrácení zboří v zákonné lhůtě, výměna zboží

Vrácení zboří v zákonné lhůtě

Kupující má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě.

Při vrácení zboží je kupující povinen v písemném oznámení uvést číslo objednávky, název zboží a uvést počet kusů.

Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu.

Zboží musí být nepoškozené.

Zboží musí být kompletní.

Musí být přiložena kopie dokladu o koupi.

Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (NE na dobírku)

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu vráceného zboží v zákonné 30ti denní lhůtě příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Výměna zboží

V případě, že kupující požádá o výměnu zboží, zašle prodávajícímu výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený, v původním obalu spolu s dodacím listem a s uvedením svého požadavku.

Zboží, které kupující reklamuje, vrací nebo chce vyměnit, zašle DOPORUČENĚ (NE na dobírku) s fakturou na adresu prodejce. ( viz. „ Kontakty“)

Ochrana osobních údajů

Provedením objednávky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely prodávajícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi prodávajícího, je povinen zaslat prodávajícímu písemné sdělení.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Obchodní podmínky jsou v platnosti od 01.07.2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

TOPlist